لیست دانشگاه های مورد تایید ژاپن

دانشگاه‎های ژاپن – مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران: دانشگاه‎های ژاپن -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی…