دانشگاه‎های ترکیه

دانشگاه‌های ترکیه در رتبه‌بندی آموزش عالی و وزارت بهداشت ۱۹ -۲۰۱۸ دانشگاه‎های ترکیه -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ترکیه در سیستم آموزش…